Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

Trưởng phòng: Lê Văn Hoàng
Điện thoại di động: 0914.146327
Email: lehoang68@gmail.com
Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Phụng
Điện thoại di động: 0914.152534
Email: Kimphungkhcn@gmail.com
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Theo Quyết định số 135/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2015
 1) Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp huyện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 2) Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;
b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện; hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;
c) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tại các huyện/thị xã/thành phố;
d) Tham mưu Giám đốc Sở tư vấn xác định nhiệm vụ, phối hợp với phòng Quản lý khoa học tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do UBND các huyện/thị xã/thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện/thị xã/thành phố đề xuất;
Tổ chức quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do UBND các huyện/thị xã/thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện/thị xã/thành phố đề xuất sau khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục.
f) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;
g) Tham mưu thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; 
h) Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 
i) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; 
k) Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách nhà nước về hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn đo lường, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
l) Định kỳ thực hiện các báo cáo về nhiệm vụ được giao, và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây